Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem interesów inwestora na budowie. Inspektor Nadzoru firmy RenomaBud to osoba posiadająca pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych. Z pewnością można powiedzieć, że inspektorów nadzoru inwestorskiego ma być kilku.
Inspektor nadzoru, ze względu na posiadane uprawnienia, ma więc znacznie większy zakres działań niż sam inwestor. Jest jednak osobą wyznaczoną do pilnowania jego interesów. Inspektor nadzoru jest technicznym przedstawicielem Inwestora na placu budowy. Inspektor, zgodnie z prawem budowlanym może wydawać polecenia kierownikowi budowy, odbiera oraz kontroluje wykonywane roboty.

Co należy do obowiązków i praw Inspektora nadzoru:
• doradza technicznie, weryfikuje oraz koordynuje zapisy umowy na wykonanie robót budowlanych, odbiera wykonywane prace
• sprawdza stosowane materiałów budowlanych i weryfikuje dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe tych materiałów
• Może wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń
• może żądać od kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i certyfikatów
• może żądać wstrzymania dalszych robót budowlanych
• nadzoruje również prace remontowe i modernizacyjne, rozstrzyga spory, wydaje opinie techniczne

Warto pamiętać, inwestycja polegająca na zatrudnieniu inspektora nadzoru jest decyzją świadczącą o profesjonalnym podejściu oraz dbałości o własne interesy i inwestycje. Projektant jest od projektowania, kierownik budowy – od kierowania budową, a inspektor – od kontrolowania przebiegu prac. Właściwe spełnienie wszystkich tych ról gwarantuje jakość prac.
Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o zakresie prac inspektora nadzoru inwestorskiego, zapraszamy do sprawdzenia, jak pracuje nasz inspektor nadzoru budowlanego/inwestorskiego i zamówienia usługi na terenie Warszawy i okolic.