Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi i jest odpowiedzialny za wady w lokalu, które wynikły ze złego wykonania budynku. Rękojmia daje nie tylko prawo żądania usunięcia wad, ale również inne roszczenia, np. obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy. Jak długo przysługuje rękojmia, w jakich sytuacjach możesz z niej skorzystać?

Rękojmia za wady przysługuje nabywcy z mocy prawa, co oznacza, że nie jest konieczne zawieranie żadnych  specjalnych zapisów w umowie deweloperskiej. Okres rękojmi za wady mieszkania wynosi 5 lat od momentu przekazania lokalu właścicielowi, czyli od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku części wspólnych budynku (klatki schodowe, windy, podjazdy) powyższy pięcioletni okres liczony jest od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Rękojmia dotyczy zarówno budynku, jak i gruntu, na którym został on wybudowany. Niedopuszczalne jest umieszczanie w umowie zapisów wyłączających rękojmię.

Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego (z art. 556 par.1)wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu. Zgodnie z przepisami kodeksu rękojmi możesz się domagać np. gdy występują:

– wady zmniejszające wartość lub użyteczność lokalu (np. nieszczelna stolarka okienna bądź dach itp.); Chodzi tutaj o sytuację, gdy dom (mieszkanie) nie spełnia swoich funkcji.

– wady polegające na niezgodności określonych właściwości lokalu z zapewnieniami złożonymi przez sprzedającego (np. brak niektórych, inny niż zapewniany stopień nasłonecznienia poszczególnych pomieszczeń itp.);

– wady powodujące wydanie sprzedającemu lokalu w stanie niezupełnym (np. niezgodna z umową powierzchnią mieszkania itp.).

Kiedy nie możemy skorzystać z rękojmi? Nie możemy się domagać rękojmi  w stosunku do wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Oczywiście, podpisanie protokołu odbioru nie oznacza tego, że nie będziesz mógł już zgłaszać wad i usterek. ALE! Uznaje się, że gdy w chwili podpisywania umowy nabywca wiedział o istnieniu wady i odebrał mieszkanie to de facto „zgodził się” świadomie na te wady.

Ważne! Rękojmia i gwarancja to dwa odrębne i niezależne od siebie instrumenty zabezpieczające interesy kupujących. Jaka jest równica pomiędzy rękojmią i gwarancją – opowiemy w kolejnej publikacji.

Aby sprawdzić, czy przysługuje nam rękojmia, warto udać się do profesjonalisty, który dokona rzetelnego przeglądu dokumentacji i który zrobi porządny przegląd budowlany – Warszawa to miasto, w którym dostępność tego typu fachowców jest największa w kraju.