Kierownik budowy to jeden z uczestników procesu budowlanego, którego zadaniem jest zarządzanie wszelkimi pracami na terenie budowy. W jakich przypadkach nie jest on wymagany?

Kiedy kierownik budowy nie jest wymagany?

Istnieją pewne prace budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W ich przypadku wystarczy samo zgłoszenie robót, co za tym idzie, nie ma konieczności ustanawiania kierownika budowy. O jakich czynnościach mowa?

  • prace dotyczące produkcji rolnej,
  • roboty obejmujące przyłącza do mediów oraz sieci,
  • budowy niewielkich obiektów o charakterze gospodarczym,
  • przebudowy obiektów gospodarczych.

Jeżeli chodzi o powyższe roboty, to wystarczy samo zgłoszenie budowy przez inwestora do administracji architektoniczno-budowalnej. Jeśli budowa prowadzona jest właśnie na podstawie zgłoszenia, to nie trzeba zatrudniać kierownika budowy.

Kierownik budowy a dom bez pozwolenia

Trzeba też pamiętać, iż w ramach Polskiego Ładu możliwa jest budowa domu do 70 m kw. bez pozwolenia na budowę. Korzystając więc z tego programu, także można zapomnieć o kierowniku budowy. Oczywiście, w tym wypadku wszelkie obowiązki i odpowiedzialności takiej osoby przejmuje inwestor, a więc właściciel, decydujący się na budowę domu.

Kiedy jeszcze kierownik budowy okazuje się zbędny?

Nie można zapominać, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może zdecydować o zwolnieniu inwestora z obowiązku zatrudniania kierownika budowy również, jeżeli budowa, dla których nałożono taki obowiązek w ustawie, nie przewiduje skomplikowanych prac, czy też przez inne ważne czynniki. Jak więc widać, w przypadku mało skomplikowanych budów, które mieszczą się w kategoriach, w których wskazano konieczność zatrudniania kierownika, organy administracji są w stanie wyłączyć ten obowiązek. Inwestor nadzoru inwestorskiego musi jednak reprezentować inwestora, kiedy:

  • roboty budowlane objęte są decyzją o legalizacji budowy,
  • taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • roboty budowlane objęte są decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego.

Głównym celem nowelizacji Prawa budowlanego zgodnie z intencjami autorów jest jak największe uproszczenie wszelkich procedur, eliminacja nadmiernych obowiązków, jakie są nałożone na inwestora i doprecyzowanie regulacji, które budzą wątpliwości co do ich interpretacji.

Polskie prawo dosyć dokładnie określa to, kiedy zatrudnienie kierownika budowy jest niezbędne. Okazuje się on konieczny dla wszystkich inwestycji, dla których wymagane jest otrzymanie pozwolenia na budowę, jak i przy niektórych realizowanych na podstawie zgłoszenia na budowę.